Styrelsearbete, ett förtroendeuppdrag

Alla företag värderar stort en kompetent styrelse/”kompetensstyrelse” som har en bredd i omdöme, erfarenhet, kontaktnät och är rätt sammansatt. Krav och ansvar för styrelsens arbete har ökat och styrelsens sammansättning med rätt balans mellan erfarenheter, kvinnor och män blir där med allt viktigare.

Samspelet mellan ledning, ordförande och styrelse är av största vikt för att utveckla företaget. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Detta kan sammanfattas i kompetens, effektivitet och integritet. En kompetent styrelse blir en resurs som tar ansvar och stimulerar den verkställande ledningen att arbeta under rätt förutsättningar mot rätt mål.

För att underlätta för ägarna eller av dem utsedd valberedning att finna rätt kandidater för ett framtida styrelsearbete har Satt-Elit utvecklat ett unikt koncept. Att utifrån upprättad kravprofil enkelt kunna söka kandidater med ”rätt bakgrund och meriter”.

Satt-Elit har genom lång yrkeserfarenhet byggt upp samarbete med partners samt egna nätverk med skiftande meriter och erfarenheter.

Genom Satt-Elit´s söksystem kan vi utifrån en kravprofil söka kandidater med olika erfarenheter, utbildningar, branscher, tjänstenivåer eller specialiteter. Beroende på hur mycket hjälp våra uppdragsgivare önskar kan vi dela upp rekryteringen i olika faser.

Satt-Elit består av mycket erfarna konsulter inom rekrytering. Vi har dessutom erfarenhet av styrelsearbete samt att vi är diplomutbildade inom styrelsearbete.

CV-sök

Satt-Elit´s researcher matchar upprättad kravprofil mot Satt-Elit´s nätverk av styrelsekandidater. Satt-Elit´s researcher utvärderar och selekterar uppkomna resultat av sökning/ matching. Researchern översänder materialet till uppdragsgivaren som själv selekterar översänt materialet och kallar till intervju. Satt-Elit kan därefter stötta med djupintervju, tester, second opinions eller referenstagning.

Satt-Elit kan hjälpa dig med en professionell komplett rekrytering av nya styrelsemedlemmar.

Förberedelse

Då du så önskar har Satt-Elit´s erfarna konsulter möjlighet att träffa valberedningen, dig och din styrelse för att vara behjälplig vid upprättande av en kravprofil. Vi analyserar utöver kandidatens kravprofil, företagets historik, nuläge samt ägarnas vilja om utveckling inför framtiden. Vi tar reda på vilka utmaningar företaget står inför och vad detta innebär för styrelsens sammansättning.

Denna förberedelse gör oss mogna att upprätta en ”sökprofil” som tydligt beskriver ägarnas förväntningar och som samtliga berörda kan ställa sig bakom. Ett väl fungerande samspel mellan ägare, styrelse och ledning samt ett effektivt styrelsearbete ger en klar konkurrensfördel och ett ökat värde för aktieägarna.

Sökning/ Urval

Vi söker ur egna baser, nätverk fram lämpliga kandidater som matchar upprättad kravprofil. Satt-Elit´s konsulter genomför djupintervjuer och utöver meriter och erfarenheter tar reda på kompetens, intresse och engagemang. Det är dessutom viktigt att personen har rätt personkemi som stämmer överens med övriga ledamöter.

Vi kan komplettera intervjuerna med att genomföra personlighetstester eller kognitiva tester som belyser en persons kompetens, kunskaper och färdigheter. Vi har även möjlighet att tillsammans med psykolog genomföra risk- och potentialbedömningar.

Presentation

Satt-Elit presenterar de kandidater som bäst motsvarar upprättad kravprofil.

Givetvis är vi också deltagande vid referenstagning.

Garanti

Låt oss presentera våra generösa garantier, vid personligt möte. Vi är övertygade om att det är av största vikt att vara ytterst noggrann vid bedömning av kandidater. Inget företag har idag råd att ha enbart ha en ”kompisstyrelse” eller rekrytera kandidater till sin styrelse för att anse detta vara ett ”statusuppdrag”.

Kontakta oss gärna för en kompletterande information hur vi kan bidra till en aktivare styrelse för just ditt företag.

”Låt Satt-Elit skapa er elit-styrelse!”